მისია და ფუნქციები

paliatiuri mzrunvelobis saqarTvelos erovnuli asociacia (pmsea) - yofili paliatiuri mzrunvelobis asociacia “humanistTa kavSiri” - daarsda 1999 wels. 2001-dan 2011 wlamde perioSi man miiRo 10-ze meti granti im proeqtebis gansaxorcieleblad, romlebic miznad isaxavda paliatiuri mzrunvelobis ganviTarebis saqarTveloSi.     

 

pmsea miznad isaxavs paliatiuri mzrunvelobis inkorporaciis xelSewyobas saqarTvelos erovnuli jandacvis sistemis yvela doneze, raTa paliatiuri mzrunveloba xelmisawvdomi gaxdes yvelasaTvis, vinc mas saWiroebs. am miznis misaRwevad asociaciis gegmebi moicavs:

 • sazogadoebis informirebis da jandacvis muSakTa codnis xarisxis amaRlebas;
 • paliatiuri mzrunvelobis Tanamedrove standartebis ganxorcielebas
 • axalgazrda specialistebis/sub-specialistebis momzadebas;
 • saganmanaTleblo RonisZiebebis SemuSavebas sazogadoebis, samedicino universitetebisa da saeqTno skolebisaTvis;
 • samecniero kvlevis ganviTarebas paliatiuri mzrunvelobis sferoSi;
 • mWiro komunikaciis da TanamSromlobis damyarebas yvela im organizaciasa da pirs Soris, romlebic muSaoben paliatiuri mzrunvelobis dargSi;
 • saerTaSoriso TanamSromlobis damyarebas erToblivi programebis ganxorcielebis da saerTaSoriso organizaciebis wevrobis gziT;

 

1999 wlidan 2010 wlamde perioSi pmsea-s mier Sesrulebuli da/an mxardaWerili iqna:

 • paliatiuri mzrunvelobis ganviTarebis iniciatorebis da liderebis gamovlena qveynis masStabiT;
 • materialur-teqnikuri bazis Seqmna saganmanaTleblo (saxelmZRvaneloebi, wignebi) da sakanonmdeblo RonisZiebebis gasatareblad (cvlilebebi kanonebsa da normatiul aqtebSi), aseve paliatiuri mzrunvelobis ganxorcielebisaTvis (paliatiuri mzrunveloba stacionarSi da binaze);
 • saerTaSoriso TanamSromloba da eqspertTa rekomendaciebi;
 • politikuri advokaturis uzrunvelyofa;
 • wamlis xelmisawvdomobis da racionaluri recepturis politikis SemuSaveba;
 • ganaTleba/treningis RonisZiebebi;
 • samecniero kvleva.

am mizniT asociaciam ukve moipova 10-ze meti granti Ria sazogadoebis institutis, Ria sazogadoeba saqarTvelos fondis, saqarTvelos erovnuli mecnierebis fondis, jandacvis saministros, fondi SOCO-s, globaluri fondis da sxv. wyaroebidan.

 

 

2005 wlidan 2011 wlamde pmsea-s binaze paliatiuri mzrunvelobis programa finansdeboda saxelmwifo biujetis mier. 

 

bolo ramodenime wlis manZilze pmsea-s mier gadadgmul iqna mniSvnelovani nabijebi saqarTveloSi paliatiuri mzrunvelobis ganviTarebis mxriv, ramac mogvitana ramodenime warmatebuli Sedegi, kerZod:

 

sakanonmdeblo cvlilebebi:

sakanonmdeblo dokumenti “paliatiuri mzrunvelobis programa saqarTveloSi”, romelic momzadda saerTaSoriso eqspertis ian stjernsvordis mier pmsea-sTan TanamSromlobiT, damtkivebul iqna saqarTvelos parlamentis jandacvisa da socialuri komitetis mier;

http://www.parliament.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=619

 

parlamentis komitetTan dafuZnda paliatiuri mzrunvelobis erovnuli programis koordinatoris Tanamdeboba da ofisi;

http://www.parliament.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=619

 

2007 wlis 8 aprils saqarTvelos parlamentis mier miRebul iqna cvlileba saqarTvelos 4 kanonSi;

 http://www.parliament.ge/index.php?kan_kat_id=13&sec_id=69&lang_id=GEO&kan_name=&kan
_text=&kan_from=&kan_to=&kan_num=&Search=%E1
%83%AB%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90
 

 

2008 wlis 10 ivliss jandacvis ministrma xeli moawera normatiul aqts opioidebis daniSvnis wesis cvlilebis Sesaxeb;

 

2009 wlis 17 marts Catarda sakanonmdeblo mrgvali magidis kreba wamlis xelmisawvdomobis gaumjobesebis da oraluri morfinis importirebis Taobaze; masSi monawileobdnen parlamentis wevrebi, jandacvis saministros warmomadgenlebi, paliatiuri mzrunvelobis ganmaxorcielebeli organizaciebi, janmos saqarTvelos ofisi, kibos erovnuli centri, Sidsis centri, sadazRvevo kompaniebi, masmedia da saerTaSoriso eqspertebi: meri kalavei, karen raiani, katalin muzbeki, marta maureri. Sedegad momzadda specialuri rekomendaciebi jandacvis saministros mimarT, romelTa ganxorcielebis Semdegac 2009 wels daiwyo oraluri morfinis Semotana saqarTveloSi.  

 

2009 wlis 3 aprils saqarTvelos parlamentis jandacvis komitetis mier miRebuli da damtkicebuli iqna paliatiuri mzrunvelobis erovnuli koordinatoris mier wardgenili “paliatiuri mzrunvelobis jandacvis sistemaSi inkorporaciis erovnuli modeli”.

2009-2010 wlebSi momzadda da 2010 wlis ivlisSi ganxorcielda saqarTvelos paliatiuri mzrunvelobis erovnuli programa (samoqmedo gegma 2011-2015 wlebisTvis).

 

ganaTleba/treningi:

 

 

momzadda da ganxorcielda 3 akreditebuli uwyveti samedicino ganaTlebis programa, romelSic monawileoba miiRo 300-ze metma jandacvis muSakma saqarTvelos masStabiT.

 

“paliatiuri mzrunveloba” miRebul iqna eleqtiuri (fakultaturi) kursis saxiT Tbilisis saxelmwifo samedicino universitetisa da obligaturi kursis saxiT – Tbilisis saxelmwifo universitetis samedicino fakultetis saswavlo programebSi, aseve Tbilisis 2 saeqTno kolejSi.

http://www.medicine.tsu.ge/sabakalavro/samk%20programa.pdf 

 

Catarda 6 ganaTlebis/treningis kursi paliatiuri mzrunvelobis samsaxurebSi CarTuli jandacvis muSakebisaTvis. 

 

7-ma warmomadgenelma saqarTvelodan monawileoba miiRo “paliatiuri mzrunvelobis zalcburgis seminarebSi”;  

 

TbilisSi 2007 wlis 6-7 noembers organizebul iqna saerTaSoriso OMI satelituri seminarebi (Ria sazogadoebis institutisa da Ria sazogadoeba saqarTvelos fondis dafinansebiT) “paliatiuri mzrunveloba bavSvebSi da SidsiT daavadebul pacientebSi” (momxseneblebi: m. kalavei, eqimi jeri freigeri da eqimi nensi hatoni);

 

http://www.aaf-online.org/satellite_2007.htm  

 

 

2010 wels pmsea-s orma wevrma daasrula 3-wliani saganamanaTleblo kursi san diegos hospisTan arsebul paliatiuri medicinis institutSi, kalifornia, aSS da miiRes paliatiuri mzrunvelobis saerTaSoriso eqspertTa sertifikatebi; amJamad kidev sami eqimi gadis igive programas.

 

 

advokatura:

 

paliatiuri mzrunvelobis Sesaxeb video-rgolebis momzadeba da Cveneba televiziiT;

 

20-ze meti sainformacio xasiaTis Sexvedris organizeba TbilisSi da sxvadasxva regionebSi, romlebic miznad isaxavda paliatiuri mzrunvelobis Semdgomi ganviTarebis xelSewyobas saqarTveloSi;

 

specialuri gazeTebis momzadeba da distribucia, romlebic mimoixilavda paliatiuri mzrunvelobis sxvadasxva aspeqtebs;

 

pmsea-s, saqarTvelos samedicino asociaciis da samedicino studentebis
erToblivi deklaraciis momzadeba, xelis mowera da amuSaveba, romelic miznad isaxavda paliatiuri mzrunvelobis Semdgom ganviTarebas da inkorporacias jandacvis erovnul sistemaSi.